Blog o neurocopywritingu, trendach i strategii marki

Strategia Umami – czy warto przeczytać?

Jak kształtować doświadczenie klienta by do nas wracał?

Autorka recenzji: Joanna Burdek

Jak połączyć biznes z projektowaniem doświadczeń i wyróżnić się na rynku w gąszczu konkurencji? 100 lat temu w Japonii odkryto pyszny smak umami. Dziś ja odkrywam strategię doświadczeń w książce „Strategia Umami” Agnieszki Szóstak. Czy warto ją przeczytać?

Jesteś marketerem? Zajmij się projektowaniem doświadczeń

Dzisiaj wiemy, że klienci nie kupują samych produktów i usług ale kupują doświadczenia. To jest całą otoczkę – kontakt z marką, obsługę klienta, opakowanie nawet. Wielu klientów, szczególnie młodych, na jakość tego kontaktu zwraca szczególną uwagę i chętniej korzysta z usług firm, które dają im lepsze doświadczenia. Dlatego ważne jest dopilnowanie, jak nasz kontakt z marką wygląda na każdym etapie

Dostarczanie klientom niezapomnianych doświadczeń

Doświadczenia kontaktu z marką kształtowane są nawet zanim kupimy produkt. Ma na nie wpływ nasze nastawienie i oczekiwania co do produktu, usługi. To oczekiwanie kształtuje między innymi reklama i opinie innych.

Jak to wykorzystać? Agnieszka Szóstak radzi:

„Je­że­li na­to­miast ofe­ro­wa­ne przez was do­świad­cze­nie prze­wyż­szy to, co uzna­ją oni za pożądane, klien­ci będą po­zy­tyw­nie za­sko­cze­ni i będą bar­dziej skłon­ni za­an­ga­żo­wać się emo­cjonal­nie w re­la­cję z waszą marką, a także opo­wia­dać o swoim do­świad­cze­niu innym”

Agnieszka Szóstek – Strategia Umami

Reguła peak-end

Agnieszka Szóstek przytacza w książce związaną z projektowaniem doświadczeń regułę peak-end. Więcej o niej poczytacie sobie w “Pułapkach myślenia” Kahnemana. W skrócie chodzi o to, że klienci będą pamiętać z kontaktu z Waszą marką tylko te najbardziej pozytywne i najbardziej negatywne momenty oraz to, jak skończyła się relacja. 

Bardzo wiele marek w pracy nad projektowaniem doświadczeń stosuje właśnie tą regułę. W książce Umami przeczytacie na przy­kład, dla­cze­go przed wyj­ściem ze skle­pów IKEA znaj­du­ją się nie­dro­gie sma­ko­ły­ki:-)

ABC budowania wyjątkowej wartości rynkowej w książce „Strategia Umami”. Po co dostarczać dobrych doświadczeń?

Dlaczego pozytywne doświadczenia w kontakcie z marką są ważne? Bo w momencie ich doświadczania organizm wydziela hormony – ich duże ilości, które skłaniają nasz mózg do zapamiętania sobie tego na później albo unikania w przyszłości. „Wy­so­ki po­ziom za­do­wo­le­nia skut­ku­je na­wią­za­niem więzi emocjo­nal­nej” – pisze Aga Szóstek.

Czynniki podstawowe

Produkty i usługi muszą spełniać pewne minimalne cechy, byśmy ich w ogóle używali. Jeśli ich zabraknie – nie będą użyteczne. Na przykład rower musi jeździć i musi dać się nim sterować.

funkcjonalność

wiarygodność

użyteczność

estetyka

O lo­jal­no­ści klien­ta wobec marki de­cy­du­ją czyn­ni­ki mo­ty­wu­ją­ce

„Żeby marka mogła mieć wpływ na tę nar­ra­cję, musi od­wo­ły­wać się do co naj­mniej jed­ne­go z czte­rech mo­ty­wa­to­rów: em­pa­tii, przy­jem­no­ści, za­an­ga­żo­wa­nia i po­czu­cia sensu”. Pisze Aga Szóstak i dodaje, że one właśnie są kluczowe, by przekroczyć oczekiwania klientów.

Czynniki motywujące

Ale są też cechy, tak zwane „czynniki motywujące”, które są tak jakby petardami produktu, które skłaniają do jego wyboru.

empatia

przyjemność

zaangażowanie

poczucie sensu

Oczekiwania – jak działają?

Oczekiwania kształtują nasze przeżycia i decydują o tym, jak odbierzemy dany produkt, czy usługę. To, jak nastawimy się do firmy wpływa na nasz jej odbiór. Sama firma też ma na to wpływ może oczekiwania przebić – wtedy do niej pewnie wrócimy albo nas zawieźć i sprawić, że już nigdy nie skorzystamy z jej usług.

Rola obsługi klienta

W kształtowaniu doświadczeń klienta niesamowitą rolę ma jego empatyczna obsługa. Każdy człowiek lubi czuć się ważny i umiejętny kontakt z klientem może uczynić z niego orędownika marki. A jak wiadomo – opinie dzisiaj wpływają na zakup produktów i usług jak nic innego!


Złe doświadczenia pamiętamy bardziej

Autorka zwraca uwagę na tak zwany efekt negatywności. Nasze złe doświadczenia z marką nie tylko dłużej pamiętamy, ale częściej i więcej o nich mówimy. W przytoczonych w książce badaniach czytamy, że opowiadana „hi­sto­ria po­zy­tyw­na tra­ci­ła świe­żość po około roku lub dwóch, a hi­sto­rie ne­ga­tyw­ne były po­wta­rza­ne nawet przez sie­dem lat”.

Strategia Umami – 3 rzeczy, które mnie zaskoczyły to…

Wpływ opinii na sprzedaż

„Książ­ka o spo­rej licz­bie pię­cio­gwiazd­ko­wych ocen na Ama­zo­nie sprze­da się w 20 razy więk­szej licz­bie eg­zem­pla­rzy niż książ­ka, która ta­kich ocen nie ma”

Targetowanie historii

Historie są skuteczne przez targetowanie – bo swoim znajomym mówimy od razu przydtanr dla nich rzeczy. Nie myślałam dotąd o tym w ten sposób.

On-line mało opowiadamy

Jak duża dysproporcja jest między opowieściami on i offline – „on­li­ne opo­wia­da­nych jest tylko 7 pro­cent wszyst­kich hi­sto­rii”


Strategia umami – Przesłanie

Jak w realiach biznesowych umami rozumiane jako projektowanie d0świadczeń może zbudować przewagę konkurencyjną? Jak połączyć biznes z lepszym jutrem?

W Wizji Umami nie cho­dzi o to, aby być pierw­szym, naj­szyb­szym albo naj­tań­szym; nie cho­dzi w niej rów­nież o po­sia­da­nie naj­szer­szej ofer­ty ani naj­więk­szej licz­by klien­tów. Cho­dzi w niej o to, żeby od­po­wie­dzieć sobie na py­ta­nie: „Ja­kie­go ro­dza­ju klu­czo­we zmia­ny chcie­li­by­śmy zo­ba­czyć jutro na świe­cie?

Agnieszka Szóstek

Strategia Umami

Strategia umami

Zajmij się projektowaniem doświadczeń

Jak połączyć biznes z projektowaniem doświadczeń i wyróżnić się na rynku w gąszczu konkurencji?

W najbliższych latach doświadczenia staną się głównym źródłem przewagi strategicznej firm. Jak połączyć biznes z unikalnym doświadczeniem? Warto zacząć od tej książki, bo w projektowaniu doświadczeń strategia umami z pewnością pomoże Jeśli potrzebujesz strategii doświadczeń to bardzo dobry i praktyczny poradnik dla marketera i przedsiębiorcy.


Strategia Umami Agi Szóstek – czy warto przeczytać?

Tak, Tak i zdecydowanie tak. To jedna z nielicznych ostatnio książek, które coś wniosły w moje marketingowe doświadczenie.

Książkę możecie kupić na przykład tu: ebook Strategia Umami

Joanna-Burdek-

Autorka recenzji

Strateżka, pisarka, copywriterka, właścicielka agencji Brand Useful. Prowadzi szkolenia ze strategii marki i neurocopywritingu. Pracowała dla takich marek jak Continental, Nutella, O bag. Autor w Sprawny marketing, Marketing przy kawie, Marketer+, Nowy Marketing, Brief. Wykłada e-marketing na uczelniach. Wierzy w to, że biznes powinien znaczyć więcej niż tylko zarabianie pieniędzy, a marketing polega na pomaganiu klientom i rozwiązywaniu ich problemów.

Napisz do mnie i zamów strategię dla swojej marki.


Piszę teksty
Tworzę strategie
Wykładam i szkolę